กองสวัสดิการสังคม


กองสวัสดิการสังคม

 

นางจิตติมา  ศรีทาพักตร์
รักษาการผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม

 

 

นายกฤตเมธ  ปากหวาน
นักพัฒนาชุมชน

 

นางสาววิไล  น้อยวงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวจุฑามาศ  ผลาพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ