กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

นายวรพล  รัตนกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 

นางลลิตา  บุญเฉลิม
ครู

นางกาญจนา  หอมสมบัติ
ครู
 

นางเยาวลักษณ์  เกษแก้ว
ครู

นางรุ่งรวรรณ  พิลาเลิศ
ครู

นางสาวอรทัย  วงษา
ครู

นางสาวสมใจ  เหมือนลา
ครู
 

นางขวัญใจ  ชมตา
ครู
 

นางสาวสุจิตรา  พาเรือง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 

นางลำไพ  ตาลฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 

นางยุพิน  แสงสุกวาว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 

นางสาวจรรยา  ยานะรมย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 

นางสาวกาญจนา  แสนทวีสุข
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 

นางเกษร  พรมกอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 

นางสุภาวดี  เนาราช
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 

นางสาวอารีรัตน์  เสภาแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ