กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางสาวอำพร  พันธ์งาม
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 

นางลลิตา  บุญเฉลิม
ครู

นางสมนึก  แสนทวีสุข
ครู

นางเยาวลักษณ์  เกษแก้ว
ครู
 

นางสาวอรทัย  วงษา
ครู
 

นางขวัญใจ  ชมตา
ครู

นางสมใจ  เหมือนลา
ครู

นางรุ่งรวรรณ  พิลาเลิศ
ครู
 

นางกาญจนา  หอมสมบัติ
ครู
 

นางยุพิน  แสงสุขวาว
ผู้ดูแลเด็ก

นางสุภาวดี  เนาราช
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกาญจนา  แสนทวีสุข
ผู้ดูแลเด็ก
 

นางจรรยา  แสนทวีสุข
ผู้ดูแลเด็ก
 

นางลำไพ  ตาลฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางเกษร  พรมทอง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุจิตรา  พาเรือง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 

นางสาวอารีรัตน์  เสภาแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ