กองช่าง


กองช่าง

 

นายจิระศักดิ์  เดชคำภู
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

นายจีรพรรณ์  นารีรัตน์
นายช่างโยธา

 

นายเรณู  พันเสมอ
พนักงานสูบน้ำ

นายดำรงค์  เพ็งแจ่ม
พนักงานสูบน้ำ

นายนิยม  ลินลา
พนักงานสูบน้ำ
 

นางสาวสุพัตรา  มีคม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพงษ์พัฒน์  พิมพ์รัตน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายธนัญชัย  แสนทวีสุข
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
 

นายวิชชา  แก้วภักดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 

นางดารารัตน์  มหาราต
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายไพบูรณ์  คงงาม
คนงานทั่วไป
(คนงานเครื่องสูบน้ำ)

นายอุทัย  แสนทวีสุข
ช่างเครื่องสูบน้ำ