กองช่าง


กองช่าง

 

นายจิระศักดิ์  เดชคำภู
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

นายจีรพรรณ์  นารีรัตน์
นายช่างโยธา

 

นายเรณู  พันเสมอ
พนักงานสูบน้ำ

นายดำรงค์  เพ็งแจ่ม
พนักงานสูบน้ำ

นายนิยม  ลินลา
พนักงานสูบน้ำ
 

นางสาวกัญญาพัชร์  คำรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพงษ์พัฒน์  พิมพ์รัตน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายธนัญชัย  แสนทวีสุข
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
 

- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 

นายไพบูรณ์  คงงาม
พนักงานสูบน้ำ

นายอุทัย  แสนทวีสุข
ช่างเครื่องสูบน้ำ