กองคลัง


กองคลัง

 

นางสาวนพพร  กองทรัพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางรัตนา  สายเบาะ
นักวิชาการพัสดุ

นางสาววิไลลักษณ์  แสนทวีสุข
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวศิริพร  แสงอาจ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรุ่งทิวา  บุญเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

- ว่าง -
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นางสาวอุ่นเรือน  คงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

นางสมจิต  สีหบัณฑ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพรรณิภา  ดาราคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้