กองคลัง


กองคลัง

 

นางสาวนพพร  กองทรัพย์
รักษาการผู้อำนวยการ
กองคลัง

 

นางนงเยาว์  กำลังงาม
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางรัตนา  สายเบาะ
นักวิชาการพัสดุ

นางสาววิไลลักษณ์  แสนทวีสุข
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวศิริพร  แสงอาจ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรุ่งทิวา  บุญเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางอ้อทิพย์  พิมพ์รัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวอุ่นเรือน  คงดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 

นางสมจิต  สีหบัณฑ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพรรณิภา  ดาราคำ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ