สภาองค์การบริการส่วนตำบล


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

 

นายบุญเพ็ง จุลดาลัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นายอุทัย สุนทราวงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นายสิทธิพร แสนทวีสุข
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

    

นายสุรชัย ชินดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1

นายชัยวิทย์ มั่นวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2

นายบัวแดง นารีรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3

นางสาวกันยา เจริญชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4

นายบุญหอม  วงศ์ทวี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 5

นางจันทร์เพ็ญ คำรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 7

นายสนิช พิลากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 9

นางวันนา หน่อแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 10

นายสมบัติ พันธ์โชติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 11

นายนันทวัฒน์ ดีแสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 13

นายธวัชชัย ศรีคง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 14