สภาองค์การบริการส่วนตำบล


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

 

นายสมพงษ์  อบคำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นายสมหมาย  จันทร์พิทักษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นางคำพักตร์  จิตรสาร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

    

นายประมวล  แสนทวีสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1

นางนงเยาว์  บุญโสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2

นายสุดใจ  สายชาลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3

นายบัวแดง  นารีรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3

นายประเสริฐ  คงดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4

นายทองสุข  พิลากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4

นายบุญหอม  วงศ์ทวี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 5

นายสวัสดิ์  เคนสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 5

นายอุทัย  สุนทราวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 6

นางจันทร์เพ็ญ  คำรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 7

นายบุญชู  บุญแก่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 8

นายรุ่ง  ตะเภาแดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 8

นายสนิช  พิลากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 9

นางวันนา  หน่อแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 10

นายสมบัติ  พันธ์โชติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 11

นายบุญเติม  แสนทวีสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 12

นายเฉลียว  แสนทวีสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 12

นายสุภี  แสวงวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 13

นางสุกใส  สืบบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 13

นายมูน  เวฬุวนารักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 14

นายมนูศักดิ์  ภาคสีดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 14