คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร

 

 

นายไพบูลย์ พิมพ์รัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นายอาทิตย์ อบคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางอุดมพร สายชาลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นายสมปอง เสภาแดง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล