ทำเนียบผู้บริหาร


ทำเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

ลำดับ
ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง
1
นายกี แสนทวีสุข
19 ม.ค.2539 - 31 ม.ค.2539
2
นายกี แสนทวีสุข
1 เม.ย.2539 - 27 เม.ย.2539
3
นายรุ่งโรจน์ ศรีพิมพ์
28 เม.ย 2539- 27 เม.ย.2543
4
นายประเสริฐ วงษา
10 มิ.ย.2543 - 30 มิ.ย.2546
5
นายประเสริฐ วงษา
1 ก.ค.2546 - 9 มิ.ย.2547
6
นายประเสริฐ วงษา
8 ก.ค.2547 - 17 ก.ค.2551
7
นายไพบูลย์ พิมพ์รัตน์
30 ส.ค.2551 - 29 ส.ค.2555
8
นายไพบูลย์ พิมพ์รัตน์
13 ต.ค.2555 -ปัจจุบัน

ทำเนียบประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง

ลำดับ
ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง
1
นายบุญมี วงษ์ทวี
พ.ศ.2539 - 8 ก.พ.2542
2
นายกำพล คงศรี
28 เม.ย.2542 - 27 เม.ย.2543
3
นายประสาร แสนทวีสุข
10 มิ.ย.2543 - 10 ก.ค.2545
4
นายแสง บัวสด
11 ก.ค.2545 - 9 มิ.ย.2547
5
นายสุรพล แสนทวีสุข
11 ก.ย.2547 - 17 ก.ค.2551
6
นายสมปอง เสภาแดง
9 ต.ค.2551 - 29 ส.ค.2555
7
นายสมพงษ์ อบคำ
19 พ.ย.2555 - -ปัจจุบัน