ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน

  ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนมดแดงเป็น 1 ใน 4 ตำบลของอำเภอดอนมดแดง เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2310 มีชาวบ้านอพยพตามพระวอพระตามาพัก ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เกาะดอนมดแดง และเมื่อมีการย้าย ไปอยู่ที่ดงอู่ผึ้ง (จังหวัดอุบลราชธานี)แต่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังอาศัยตั้งรกรากมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเวลามากกว่า 200 ปีแล้ว

รายชื่อหมู่บ้าน    
หมุ่ที่ 1 บ้านแคน
หมุ่ที่ 2 บ้านดงบังใต้
หมุ่ที่ 3 บ้านกุดกั่ว
หมุ่ที่ 4 บ้านโนนยาง
หมุ่ที่ 5 บ้านดงบังเหนือ
หมุ่ที่ 6 บ้านยาง
หมุ่ที่ 7 บ้านวังไฮ
หมุ่ที่ 8 บ้านวังพระ
หมุ่ที่ 9 บ้านดงบัง
หมุ่ที่ 10 บ้านนาคำน้อย
หมุ่ที่ 11 บ้านโนนแดง
หมุ่ที่ 12 บ้านแคนเหนือ
หมุ่ที่ 13 บ้านโนนงาม
หมุ่ที่ 14 บ้านหนองสิม
 

 

  ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19  มกราคม  พ.ศ.  2539  ที่ตั้งอยู่สภาตำบลเก่า หมู่ที่  9  ตำบลดอนมดแดง  อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาเมื่อวันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2553 ได้มีการย้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงมาตั้งอยู่หมู่ที่ 12  ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากอำเภอดอนมดแดง ไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ   8   กิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลและอำเภอใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดงและอำเภอดอนมดแดง
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิงและองค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
ทิศใต้    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างและเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

 

  เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงมีเนื้อที่  รวมประมาณ  97  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 60,625 ไร่

  ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีลักษณะเป็นเนินสันริมน้ำ เป็นบางแห่ง มีความลาดเอียงตอนกลางจากทิศเหนือไปทิศตะวันตก  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายรองลงมาคือเป็นดินร่วนปนดินเหนียวการอุ้มน้ำไม่ดี มีปริมาณธาตุอาหารพืชต่ำ  มีลำห้วย และหนองน้ำมาก

  ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว  และฤดูร้อน  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน มีฝนตกพอประมาณ แต่ส่วนใหญ่ฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์อากาศจะหนาวเย็นและมีลมกระโซกแรง ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม อากาศร้อนจัดแห้งแล้ง

  ลักษณะดิน

ลักษณะดิน ทรัพยากรดินสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนปนดินเหนียว การอุ้มน้ำไม่ดีมีปริมาณแร่ธาตุอาหารพืชต่ำ

    ลักษณะแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ
1
ลำน้ำ, ลำห้วย
จำนวน 11 แห่ง
2
บึงหนอง, และอื่น ๆ
จำนวน 13 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ

1
ฝาย
จำนวน 8 แห่ง
2
บ่อดิน
จำนวน 35 แห่ง
3
บ่อบาดาล
จำนวน 22 แห่ง
4
ถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ.99
จำนวน 11 แห่ง
5
ถังเก็บน้ำกลาง
จำนวน 111 แห่ง
6
ประปาหมู่บ้าน
จำนวน 16 แห่ง
7
สระน้ำ
จำนวน 5 แห่ง
8
คลองส่งน้ำ (ถ่ายโอนฯ โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า)
จำนวน 4 แห่ง

  ลักษณะป่าไม้

ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนมากจะเป็นป่าเต็งรัง    พะยอม  ยาง  ประดู่  สภาพป่าเบญจพรรณขึ้นเป็นหย่อม  ตามพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ของราษฎร