องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารที่มีประสิทธิผล การบริการมีคุณภาพ ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนกลไกพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
โครงการทำบุญวันพระตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2557
Update : 21 กรกฏาคม 2557
นายไพบูลย์ พิมพ์รัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่อ ...
ดูรายละเอียด
การทำบุญวันอาสาหบูชา และวันเข้าพรรษา
Update : 11 กรกฏาคม 2557
นายไพบูลย์ พิมพ์รัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักง ...
ดูรายละเอียด
แข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอดอนมดแดงคัพ” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557
Update : 9 กรกฏาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง โดยนายไพบูลย์ พิมพ์รัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ...
ดูรายละเอียด
   
        องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา โดยจัดพิธีมอบใบประกาศนีย์สำเร็จการศึกษาแก่เด็กที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กของ อบต เพื่อเป็นให้กำลังใจแก่เยาวชนภายในตำบล โดยจัดงานทุกปี โดยมีนายไพบูลย์ พิมพ์รัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงเป็นประธานในพิธี
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น โดยการสร้างถนนคอนกรีต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง และขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ไปจำหน่าย เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส ให้ประชาชนในตำบลดอนมดแดงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
         
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
กระดานถามตอบ